Regulamin

czyli nasze zasady

REGULAMIN ARE YOU READY FITNESSCLUB & GYM

1. Osoby biorące udział w zajęciach FITNESSCLUB & GYM ARE YOU READY oświadczają, że nie mają

przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną

2. Każdy Klient klubu zobowiązany jest do:

• zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu,

• zachowania czystości na terenie klubu,

• przechowywania swoich rzeczy w udostępnianych szafkach tylko na czas pobytu w klubie.

3. Zabrania się wstępu do klubu osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

4. Klientem klubu może zostać osoba pełnoletnia lub osoba, która ukończyła 16 rok życia i posiada pisemną

zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.

5. Klienci klubu są zobowiązani do respektowania poleceń pracowników klubu.

6. W klubie obowiązuje strój sportowy włącznie ze zmianą obuwia.

7. Przed wyjściem z klubu należy oddać kluczyk do szafki i odebrać karnet, który uprawnia do korzystania

8. Ważność karnetu zależy od daty zakupu i rodzaju wykupionego abonamentu. Należy przestrzegać

ważności karnetów - karnety, które straciły ważność nie będą honorowane.

9. Karnetem może się posługiwać tylko jego właściciel.

10. Koszt wydania duplikatu zgubionej lub zniszczonej karty wynosi 10 zł

11. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych

oraz ciąży - należy poinformować o tym instruktora przed zajęciami.

12. Klub nie ponosi odpowiedzialności za prywatne rzeczy w nim pozostawione.

13. Klub zaleca przeprowadzanie zdrowotnych badań kontrolnych.

14. Rozkład zajęć na każdy miesiąc dostępny jest w recepcji klubu i na stronie WWW.AREYOUREADY.PL

15. Rodzice są zobowiązani do sprawowania kontroli nad dziećmi przebywającymi na terenie klubu oraz

przestrzegania zakazu wpuszczania dzieci na salę ze sprzętem do ćwiczeń.

16. Klub zaleca używanie ręczników na siłowni i podczas zajęć grupowych.

17. Osobom początkującym, które nie miały wcześniej styczności ze sprzętem fitness zaleca się

18. Klienci zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad

19. Klienci zobowiązani są do zachowania porządku po zakończeniu ćwiczeń (odłożenia na właściwe

miejsce używanych przyrządów) oraz czystości stanowisk (ręcznik położony na tapicerce urządzeń,

dezynfekowanie urządzeń po ćwiczeniach).

20. Klienci po urazach zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego mówiącego o braku

przeciwwskazań do ćwiczeń siłowych, a w przypadku wystąpienia ograniczeń lub zaleceń treningowych

zaświadczenia lekarskiego ze ściśle określonymi ćwiczeniami i wartościami obciążeń.

21. Klient, który w czasie pobytu na siłowni źle się poczuje zobowiązany jest natychmiast przerwać

22. Instruktor ma prawo przerwać ćwiczenia jeśli stan zdrowia klienta nie pozwala na dalsze ich

kontynuowanie i na życzenie klienta wezwać lekarza pogotowia ratunkowego.

23. Instruktor siłowni oraz klient, który został poszkodowany na skutek zdarzenia losowego zobowiązani są

sporządzić protokół powypadkowy oraz własnoręcznie go parafować.

24. Karnet OPEN zawiera 14% zajęć grupowych z instruktorem i 86% czasu przewidzianego na trening na

Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania fitness klubu prosimy zgłaszać w recepcji klubu.

Regulamin ARE YOU READY FITNESSCLUB & GYM obowiązuje od 1 września 2015 roku.

 
AreYouReady @ Google+
AreYouReady @ Pinterest
AreYouReady @ Facebook